Aanmeldingsprocedure Personen

De aspirant-verzekerde meldt zich met een geldig legitimatiebewijs aan op het hoofdkantoor of op één van de SZF-kantoren in de districten voor:

 • Het verkrijgen van info omtrent de voorwaarden en de te volgen procedure;
 • De relevante informatiefolders;
 • Een Aanvraagformulier Vrijwillig Verzekerden t.b.v. Personen; (hierop heeft de SZF-functionaris de naam van betrokkene, het ID-nummer en het aantal te verzekeren gezinsleden genoteerd en eventueel de SZF-nummers.);
 • Het Aanvraagformulier;
 • Voorwaardenboekje Personenverzekering.

N.B.

 • Gaat het om een gezin dan ontvangt de aspirant-verzekerde voor alle gezinsleden apart een Aanvraagformulier.
 • Heeft de verzekering betrekking op een minderjarige als hoofdverzekerde dan wordt ook een borgformulier verstrekt. De borg moet aangeven wie de wettelijke vertegenwoordiger van de te verzekeren persoon is.
 • Aanvragen van buitenlanders met een geldige verblijfsvergunning worden als die van ingezetenen (normale procedure) afgehandeld. Indien zij (nog) niet over een ID-kaart beschikken moeten zij het paspoort overleggen.

De aspirant-verzekerde kan na het invullen van alle documenten zich aanmelden bij het Hoofdkantoor op de afdeling Vrijwillig Verzekerden of één van de SZF-kantoren voor de indiening. Bij het indienen van de aanvraag moeten alle te verzekeren personen aanwezig zijn. Benadrukt wordt dat alle relevante stukken moeten worden meegenomen bij het indienen waaronder ook het verstrekte Voorwaardenboekje Personenverzekering. Aanvraagformulieren met doorhalingen en/of correction fluid worden niet geaccepteerd.

Bij de indiening dienen de volgende bescheiden c.q. documenten te worden overgelegd (nr. 5 t/m 9 zijn optioneel):

 1. Een volledig ingevuld SZF-aanvraagformulier Vrijwillig Verzekerden t.b.v. Personen;
 2. Een volledig ingevuld Aanvraagformulier;
 3. Medisch dossier meenemen bij het gesprek met een van de artsen van de Medische Dienst. Het Medisch Info Formulier (volwassen of kind) moet ingevuld worden door de huisarts bij alle aspirant verzekerden
 4. Een verklaring (niet ouder dan 7 dagen) van een erkende laboratorium of gynaecoloog inzake graviditeit (zwangerschap). (Voor vrouwen van 15 tot en met 45 jaar);
 5. Identiteitsbewijzen van iedereen boven 16 jaar (ID);
 6. Familieboekje;/geboorte akte/geboorte bewijs; 
 7. SZF-uittreksel van CBB (voor concubines, studerende kinderen van 21 tot en met 26 jaar);
 8. Schoolverklaring voor studenten van 17 tot en met 26 jaar;
 9. Voogdijbeschikking/ Verklaring Bufaz (voogdijschap);
 10. Borgstelling (minderjarigen);
 11. Verblijfsvergunning/paspoort;
 12. Voorwaarden Personenverzekering;

Individuele verzekering

 • Indien de aspirant-verzekerde zich alleen wil verzekeren dient hij de stukken genoemd in de punten 1, 2, 3 en 5 te overleggen.
 • Indien het een vrouwelijke aspirant verzekerde betreft is punt 4 ook van toepassing.
 • Afhankelijk van de situatie kan ook naar het familieboekje worden gevraagd.

Gezinsverzekering (2 personen of meer)

 • Voor Gezinsverzekering met inschrijving van wederhelft en/of kinderen, moeten de stukken genoemd onder punt 1, 2, 3, 4, 5, 6 (van alle te verzekeren personen), 7, 8, 9 en 10 (indien van toepassing) worden overgelegd.
 • Bij de indiening moeten alle te verzekeren gezinsleden aanwezig zijn. Uitzondering op deze regel zijn pas geboren baby’s van reeds verzekerde vrouwen.

Indien het Aanvraagformulier daartoe aanleiding geeft, zal aan de aanvrager een datum en tijdstip worden gegeven waarop hij zich moet aanmelden bij de Medische Dienst voor een gesprek. In dit geval wordt de te betalen premie nog niet vastgesteld.

Buitenlanders zonder een verblijfsvergunning zijn verplicht 12 maanden premie te voldoen. Ook hier gelden de toeslagen, vastgesteld door de Medische Dienst.

Vreemdelingen van “Surinaamse origine” die in het bezit zijn van een vergunning van kort verblijf van tenminste zes maanden en kunnen aantonen dat zij zich permanent in Suriname zullen vestigen, zijn niet verplicht 6 maanden premie te voldoen.

Zijn de stukken goed bevonden dan wordt de aspirant verzekerde doorverwezen naar de arts voor een medisch gesprek. Na het intake gesprek wordt de premie berekend en wordt aan betrokkene doorgegeven wat de hoogte van de premie is en op welke datum hij/zij zich moet aanmelden voor het betalen van de premie.

Nadat de premie is voldaan en de aspirant-verzekerde in het bezit is van de SZF-kaart ontvangt hij/zij een artsinschrijvingsformulier en een afgestempelde voorwaardenboekje.