Frequently Asked Questions - All FAQs

Please select your question category

View all frequently asked questions

Om de 6 maanden.

Uitzonderingen hierop zijn:

 • bij verhuizing van de verzekerde (verhuisbiljet overleggen)
 • bij verhuizing van de huisarts,
 • met toestemming van de arts (brief arts overleggen)
 • bij beëindiging van de overeenkomst tussen het SZF en de huisarts (bijv. overlijden van de arts)
 • bij detachering van de verzekerde (bewijs daartoe overleggen)

Op de afdeling Verzekerdenregistratie met medeneming van:

 • SZF-kaart(en)
 • ID-kaart(en)

Opmerking: aan arts wisseling zijn administratiekosten verbonden.

Zolang de baby niet bij het SZF verzekerd is, zijn de kosten NIET voor rekening van het SZF.

De pasgeborene van een Vrijwillig Verzekerde kan in principe pas na ontslag uit het ziekenhuis verzekerd worden.
Voor nadere info kan men contact opnemen met de afd. Communicatie & Klantenservice.

Bij de Verplicht Verzekerden moet de verzekerde een aanmeldingsformulier halen bij PZ van het ministerie waar men werkzaam is. Dit formulier moet  worden ingevuld, afgestempeld en geparafeerd door de PZ-chef, waarna het met familieboek of geboortebewijs wordt ingeleverd op de afd.Verzekerdenregistratie.

Bij de Vrijwillig Verzekerden haalt de verzekerde een bijschrijvingsformulier op de afd. Communicatie & Klantenservice van het SZF. Gaarne de desbetreffende aanwijzingen opvolgen.

Aangezien een ieder verzekerd moet zijn, moet de baby direct na de geboorte worden aangemeld.

Alle SZF-verzekerden maken 1(één) keer per 12 maanden aanspraak op een CT- of een MRI- scan. De 2e en de 3e scan binnen dezelfde maanden worden voor 50% vergoed door het SZF.

De procedure CT-scan kunt u nalezen op onze website, onder de rubriek Voorzieningenpakket CT-scan --> Scans

De procedure MRI-scan kunt u nalezen op onze website, onder de rubriek Voorzieningenpakket MRI-scan --> MRI-Scan

Kinderen die in verwachting zijn, blijven rechten ontlenen aan de hoofdverzekerden tot en met de bevalling. Deze kinderen moeten zich zodra de zwangerschap bekend is aanmelden  bij het SZF, met medeneming van een briefje van de huisarts, waarop de vermoedelijke  datum van bevalling is aangegeven. Na de bevalling moet de nieuwe moeder zich dan apart  verzekeren met haar kind.
Indien men verzuimt dit te doen, brengt dit kosten met zich mee voor betrokkene!

Ja, voor zwangeren geldt de zwangerschaps(entrée)premie. Deze is afhankelijk van de zwangerschapsduur op het moment van aanvraag.

Alle verzekerden mogen zodra zij verzekerd zijn bij het SZF gebruik maken van deze voorziening.

Nee. Met een geldige SZF-kaart en geldig legitimatiebewijs mag men kosteloos gebruik maken van de wachtdokter zoals bekend gemaakt door het SZF.

Dit is een aangelegenheid tussen de werkgever en de werknemer. De premie die betaald wordt door de werkgever is een gezinspremie. De grootte van het gezin maakt niet uit. Het  kan dus gaan om een gezin van 1 persoon of van 20 personen. De premie blijft hetzelfde  voor die werknemer.

De medeverzekerden ontlenen hun rechten aan de hoofdverzekerde. Dit betekent dat de hoofdverzekerde verantwoordelijk is voor zichzelf en de medeverzekerden. De  hoofdverzekerde had aan het SZF moeten doorgeven dat de desbetreffende personen (ook  al gaat het om zich zelf) niet meer voldoen aan de voorwaarden om verzekerd te zijn.

Kosten die gemaakt zijn in de periode waarbij men een SZF-kaart in zijn bezit heeft waarvan de vervaldatum nog niet is aangebroken maar men niet meer voldeed aan de regels om  verzekerd te zijn bij het SZF.

Ja, indien hij geen inkomen heeft en voldoet aan de overige voorwaarden.

Neen, de SZF-voorzieningen zijn alleen geldig in Suriname.

Het plaatsen van de fotos gebeurt gefaseerd.

Hij mag een foto meenemen. Zo niet wordt er ter plekke een foto voor hem gemaakt.

Het ontheffingsformulier wordt afgehaald op de afd.Medische Dienst van het SZF.
Daarna wordt het ingevuld door de behandelend arts en (eventueel met een recept) door de verzekerde ingediend bij de Medische Dienst voor goedkeuring.
Is de aanvraag goedgekeurd, dan wordt ook aangegeven bij welke apotheek het medicament mag worden afgehaald.

Zie de file:  Aanvraag medicamenten ontheffingen voor medicijnen waarvoor ontheffing mogelijk is.

Op het aantal dat door de arts is voorgeschreven.

Ja, indien het niet lukt bij een apotheek, kan men contact opnemen met de Medische Dienst van het SZF.

Na betaald te hebben, kan men met een goed gespecificeerde kwitantie, de ID-kaart en SZF-kaart de stukken indienen.

Ja indien de verzekerde een verklaring van de verzekeringsmaatschappij overlegt dat de kosten niet (meer) door die maatschappij worden gedragen.

Ja.
Na betaald te hebben, kan men met een goed gespecificeerde kwitantie, ID-kaart en SZF-kaart de stukken indienen.
Afhankelijk van het geval wordt de hoogte van het bedrag vastgesteld.

Om de 24 maanden heeft men recht op restitutie, uitgaande van de laatste indieningsdatum.

Voor een complete bril(montuur en glazen)/ lenzen heeft men recht op een  tegemoetkoming van maximaal SRD 300, -

Een verwijsbrief van de huisarts waar men staat ingeschreven. Men moet eerst naar de huisarts voor de verwijzing en dan naar de opticiën. Niet omgekeerd. Gaat de verzekerde eerst naar de opticiën en dan naar de huisarts, zal dit veel ongemak voor hem opleveren.
Hetzelfde geldt ingeval hij wordt verwezen door de een arts waar hij niet staat ingeschreven (tenzij het de waarnemer van zijn huisarts betreft). De verwijsbrief mag niet ouder zijn dan 12 maanden. De verwijsbrief moet zijn voorzien van de familienaam, de1e voorletter van de voornaam en het SZF-nummer van betrokkene, een datum, handtekening en stempel van de huisarts. Doorhalingen op de verwijsbrief zijn niet toegestaan, tenzij deze zijn voorzien van een handtekening en daarnaast het stempel van de betreffende dienstverlener is geplaatst.
Of
Een brilvoorschrift van de oogarts. Een brilvoorschrift van de oogarts is vereist voor verzekerden die jonger zijn dan 10 jaar. Ingeval men ten behoeve van een kind jonger dan 10 jaar geen brilvoorschrift van een oogarts overlegt, komt men niet in aanmerking voor restitutie. Het brilvoorschrift mag niet ouder zijn dan 12 maanden. Het brilvoorschrift moet zijn voorzien van de familienaam en 1e voorletter van de voornaam van betrokkene, een datum, handtekening en stempel van de oogarts. Doorhalingen op het brilvoorschrift zijn niet toegestaan, tenzij deze zijn voorzien van een handtekening en daarnaast het stempel van de betreffende dienstverlener is geplaatst.

Een deugdelijk betalingsbewijs. Deze is voorzien van:

 • de familienaam en (eerste voorletter van) de voornaam van de persoon of de van voor wie betaald is;
 • het stempel en/of logo en de handtekening van de dienstverlener;
 • het bedrag in Surinaams courant;
 • de omschrijving waarvoor betaald is;
 • de datum van betaling;
 • alle behandeldata;

N.B. Alle nota’s moeten zijn voorzien van een “Betaald” stempel of een kassabon. Correcties c.q. doorhalingen zijn slechts toegestaan, indien de dienstverlener daarnaast zijn stempel en handtekening heeft geplaatst. Gebruik van correction fluid is niet toegestaan. Indien er meerdere handschriften geschreven staan op een nota, of als er met meerdere kleuren is geschreven, dient daarnaast ook het stempel van de dienstverlener te staan.
De SZF-kaarten van de verzekerden voor wie de aanvraag wordt gedaan en het geldige identiteitsbewijs (ID-kaart, rijbewijs, paspoort) van degene die de restitutie-aanvraag indient.
Indien men alleen een gezondheidsbril heeft aangeschaft is men verplicht de oogmeting ook te overleggen.
De mogelijkheid bestaat bij een aantal opticiëns om direct gebruik te maken van de tegemoetkoming. Daarvoor wendt u zich met de verwijsbrief van de huisarts of het brilvoorschrift van de oogarts, de desbetreffende SZF-kaart en een geldig identiteitsbewijs tot de opticiën. Deze vraagt aan het SZF of betrokkene reeds in aanmerking komt voor de tegemoetkoming. Indien zo, dan brengt de opticiën slechts het verschil tussen de opticiënkosten en de hoogte van de tegemoetkoming in rekening bij de verzekerde.
Vervolgens ontvangt de opticiën het bedrag waarop de verzekerde aanspraak maakt van het SZF. Het SZF heeft met onderstaande opticiëns deze afspraak:

 • All Vision
 • Chin Optiek
 • Optiek Commewijne
 • Eye Plus
 • Hilversum Eye Care
 • Kwatta Optiek
 • Optiek Ligeon
 • Optiek Marisa
 • Optiek Modern
 • Optiek Ninon
 • Stanley’s Optiek
 • Vision Centre

 

Indiening van restitutie aanvragen is mogelijk van ma t/m vrij 7.00u - 12.00u.
De restitutie kassa is open van ma t/m vrij van 07:30u – 13:00u.

De wachttijd hangt af van het soort restitutiestuk dat wordt ingediend en variëert van een directe afhandeling tot wachttijd van maximaal een week.

 1. Men moet 60+ en een gepensioneerd ambtenaar zijn
 2. ID-kaart, Pensioenbeschikking van Pensioenfonds Suriname en SZF-kaart meenemen.

Per Kas:

 • SZF kaarten
 • de financiën

Per Bank storting (waarbij naam en SZF nummer van de hoofdverzekerde, het exacte premie bedrag en correcte bankrekening nummer duidelijk vermeld staan):

 • Stortings bewijs en SZF kaart (voor het afhalen van de nieuwe kaarten op het hoofdkantoon van het SZF)

 

Ja, indien hij geen inkomen heeft en voldoet aan de overige voorwaarden.

Om veiligheidsredenen is zulks niet mogelijk.

 • SZF-Hoofdkantoor: – contant en POS
 • Filiaal Mare Traite Mall - contant en POS
 • SZF-Fillialen: - POS
 • Betaalposten: - POS (tussen de 25e en de laatste dag van elke maand)
 • Lokale Banken:
  (met het bankstortingsbewijs kunnen de SZF-kaarten op zowel het hoofdkantoor, de fillialen en de betaalposten worden opgehaald)

De Entrée premie is een instappremie voor een nieuwe verzekerde om direct gebruik te kunnen maken van de voorzieningen van het SZF.

De filialen zijn nog niet verzelfstandigd. In alle gevallen (muv nieuwe aanvragen wordt de SZF-kaart direct geprint.

Indien nog geen foto op de kaart staat, dienen de hoofdverzekerde en alle gezinsleden van 16 jaar en ouder aanwezig te zijn.

Duplicaat SZF-kaart zonder Proces-Verbaal (PV) Srd 30,-  p/kaart.
Duplicaat SZF-kaart met Proces-Verbaal (PV) Srd 15,- p/kaart
Duplicaat SZF-kaart vanwege brand met PV is kosteloos.
Voor alle hoofdverzekerden boven 60 jaar (inclusief hun gezinsleden) is dit kosteloos.
 

Met of zonder politieverklaring en de ID-kaart(en)
Het verstrekken van de duplicaatkaart(en) is niet kosteloos. M.u.v. Verplicht Verzekerden boven 60 jaar.

Op werkdagen van 07:30 uur to 14:00uur.
Rond het eind van de maand, gedurende twee dagen van 07:30 tot 17:00uur. (Houdt hiervoor de bekendmaking "Verruimde Kassatijden" in de gaten)

Bij de Verplicht Verzekerden moet de verzekerde een aanmeldingsformulier halen bij PZ van het ministerie waar men werkzaam is. Dit formulier moet  worden ingevuld, afgestempeld en geparafeerd door de PZ-chef, waarna het met familieboek of geboortebewijs wordt ingeleverd op de afd.Verzekerdenregistratie.
Bij de Vrijwillig Verzekerden haalt de verzekerde een bijschrijvingsformulier op de afd. PR/Voorlichting. Gaarne de desbetreffende aanwijzingen opvolgen.