NEUROLOGIE

Bijgewerkt: 28-09-2020

Overzicht Medische Specialisten aangesloten bij het SZF

  Code  Naam Instelling Tel. nr.
1 6122 Drs Kafiluddin E. A. A.Z.P. 442222
2 9229 Drs Pengel J. D.K.Z 427288

 

Overzicht Rechtspersonen Medische Specialisten 

  Code  Naam Specialist Naam Rechtspersoon Instelling Tel. nr.
1 1058 Drs Alberga H.H. Alberga Neuron Medische Zorg N.V. A.Z.P. 442222
2 17116 Drs Sabiran M. N.V. Zorgplus  A.Z.P. 442222
3 20139 Drs Yang H. N.V. Asclepius Health Services A.Z.P. 442222
4 20269 Drs. Koendan W.N. Koendan Neurological N.V.  A.Z.P. 442222
5 5916 Drs. Baptista R. Professional Medical Services N.V. R.K.Z. 471212
6 20138 Drs. Baptista M.O. Professional Medical Services N.V. R.K.Z. 471212