Verzekerden registratie

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen aan de afdeling Verzekerden registratie.

Om de 6 maanden.

Uitzonderingen hierop zijn:

 • bij verhuizing van de verzekerde (verhuisbiljet overleggen)
 • bij verhuizing van de huisarts,
 • met toestemming van de arts (brief arts overleggen)
 • bij beëindiging van de overeenkomst tussen het SZF en de huisarts (bijv. overlijden van de arts)
 • bij detachering van de verzekerde (bewijs daartoe overleggen)
 • Artswisseling van een RGD arts naar een andere RGD arts

Op de afdeling Verzekerdenregistratie met medeneming van:

 • SZF-kaart(en)
 • ID-kaart(en)

Opmerking: aan arts wisseling zijn administratiekosten verbonden.

Zolang de baby niet bij het SZF verzekerd is, zijn de kosten NIET voor rekening van het SZF.

De pasgeborene van een Vrijwillig Verzekerde kan in principe pas na ontslag uit het ziekenhuis verzekerd worden.
Voor nadere info kan men contact opnemen met de afd. Voorlichting & Klantenservice

 

De indiening bij Verplicht Verzekerden geschiedt middels het ingevuld aanmeldingsformulier getekend en afgestempeld door de Hoofd PZ of HRM, verder dient de HV ook mee te nemen: het familieboek of geboortebewijs/akte, SZF-kaart en ID-kaart.

Bij de Vrijwillig Verzekerden haalt de verzekerde een bijschrijvingsformulier op de afd. Voorlichting & Klantenservice van het SZF. Verder dient de HV ook mee te nemen: het familieboek of geboortebewijs/akte, SZF-kaart (indien ze al verzekerd zijn) en ID-kaart.

Gaarne de desbetreffende aanwijzingen opvolgen.

Indien de bijschrijving binnen 30 dagen geschiedt, zijn de kosten ten laste van het SZF. Dit geldt voor zowel de verplichtverzekerden als de vrijwilligverzekerden. Aangezien een ieder verzekerd moet zijn, moet de baby direct na de geboorte worden aangemeld.

Indien bekend dat een medeverzekerde kind in verwachting is, dient de HV zich aan te melden bij één der SZF kantoren met medeneming van een verklaring van de huisarts waarop de vermoedelijke bevallingsdatum is aangegeven. De aanstaande moeder krijgt een kaart tot het einde van de maand welke volgt na de maand van de vermoedelijke bevaldatum. Bijvoorbeeld. Als de vermoedelijke bevaldatum is 19 februari 2020 dan krijgt de aanstaande moeder een kaart tot en met 31 maart 2020.

Indien het bij de aanvraag gaat om een vrouw die zwanger is, dan moet de hoofdverzekerde bij de aanvang van de verzekering een zwangerschapspremie betalen van SRD 4.250, -. Deze premie moet in één keer worden betaald. De verzekerde krijgt dan een SZF-kaart met een geldigheidsduur van 12 maanden.

Dit is een aangelegenheid tussen de werkgever en de werknemer. De premie die betaald wordt door de werkgever is een gezinspremie. De grootte van het gezin maakt niet uit. Het kan dus gaan om een gezin van 1 persoon of van 20 personen. De premie blijft hetzelfde voor die werknemer.

De medeverzekerden ontlenen hun rechten aan de hoofdverzekerde. Dit betekent dat de hoofdverzekerde verantwoordelijk is voor zichzelf en de medeverzekerden. De hoofdverzekerde had aan het SZF moeten doorgeven dat de desbetreffende personen (ook al gaat het om zich zelf) niet meer voldoen aan de voorwaarden om verzekerd te zijn.

Onterecht gemaakte kosten ontstaan vanaf het moment waarop het SZF vaststelt dat betrokkene geen rechten meer heeft op basis van de status die betrokkene tot dat moment had. Deze kosten kunnen worden gemaakt door de hoofdverzekerde en door de medeverzekerde.

Nee. Men kan wel de aanvullende verzekering Tandheelkunde aanvragen.

Ja, indien hij geen inkomen heeft en voldoet aan de overige voorwaarden.

Neen, de SZF-voorzieningen zijn alleen geldig in Suriname.

Per Kas:

 • SZF kaarten
 • de financiën

Per Bank:

Storting (waarbij naam en SZF nummer van de hoofdverzekerde, het exacte premie bedrag en correcte bankrekening nummer duidelijk vermeld staan):

 • Stortingsbewijs en SZF kaart (voor het afhalen van de nieuwe kaarten op het hoofdkantoor van het SZF)

Dat hangt af van de gezinssituatie

De landsdienaar heeft vanaf de eerste dag van zijn/haar indiensttreding recht op de SZF-voorzieningen. De afdeling PZ moet hem informeren dat hij zich dient in te schrijven bij het SZF middels het SZF-aanmeldingsformulier.

Dit formulier wordt ingevuld door de landsdienaar en plaatst hij/ zij zijn/ haar handtekening. Vervolgens, ondertekent en stempelt een PZ functionaris af op de bestemde plek. De landsdienaar meldt zich aan bij het SZF voor inschrijving.

Alleen de inschrijving geeft toegang tot het gebruik van de voorzieningen van het SZF, met inachtneming van de bestaande desbetreffende regels. Indien de landsdienaar verzuimd heeft zich in te schrijven bij het SZF, kosten maakt en zelf betaalt, komt hij/zij niet in aanmerking voor restitutie van de gemaakte kosten.

De landsdienaar meldt zich daarna aan bij het SZF met:

- Het Aanmeldingsformulier;
- Een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart/rijbewijs/Caricom-paspoort);
- De laatste loonslip of een werkgeversverklaring.

De gepensioneerde landsdienaar meldt zich aan bij het SZF met:
- De pensioenverklaring of –beschikking van het Pensioenfonds Suriname;
- Het SZF-verzekeringsbewijs (de SZF-kaart);
- Een geldige legitimatiebewijs;
- Het Aanmeldingsformulier (af te halen op het SZF-kantoor).

Zodra een ambtenaar uit de actieve dienst treedt en daarop aansluitend in het genot wordt gesteld van een pensioen van het Pensioenfonds Suriname, moet hij/zij zich als gepensioneerde bij het SZF aanmelden, ook al is hij/zij nog in het bezit van een geldige SZF verzekering.

Gezinsleden van een overleden (gepensioneerde) landsdienaar die in het genot worden gesteld van een pensioen van het Pensioenfonds Suriname melden zich aan bij het SZF met:

- Het familieboek
- De pensioenverklaring of – beschikking van het Pensioenfonds.
- Een geldig identiteitsbewijs: ID-kaart/rijbewijs/ Caricom-paspoort

De verzekering blijft geldig, zolang er ten behoeve van haar of hem nog pensioen wordt uitgekeerd.

Voor gepensioneerde werknemers van parastatale bedrijven, welke bedrijven reeds bij het SZF zijn aangesloten, geldt hetzelfde als voor de gepensioneerde landsdienaren v.w.b de nodige stukken.

De onderstand genietende meldt zich aan bij het SZF met:

- Een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart, rijbewijs/Caricom paspoort)
- Een onderstandsbeschikking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Alle Verplicht Verzekerden ontvangen na inschrijving een SZF verzekeringsbewijs (de SZF kaart)met een geldigheidsduur. Afhankelijk van de omstandigheden kan deze steeds een maximale geldigheidsduur hebben van 5 jaar.