Aanmeldingsprocedure Bedrijven

Aanmeldingsprocedure

De aanmeldingsprocedure verloopt alsvolgt.

1. Via de afdeling Sales & Agency van het SZF worden een standaard aanvraagformulier en de voorwaarden van de Bedrijvenverzekering verstrekt.

2. Het standaard aanvraagformulier moet volledig worden ingevuld en ingediend op de afdeling Verzekerden Registratie tezamen met de relevante documenten, zoals:

  • KKF uittreksel;
  • Keuringsformulieren;
  • Copie identiteitsbewijzen van de werknemers;
  • Voor vrouwen in de leeftijdscategorie 15 t/m 45 jaar, een verklaring van een erkende laboratoriuminstelling of een gynaecoloog (afgestempeld en getekend), waarop wordt aangegeven of er sprake is van zwangerschap. Bij indiening van de aanvraag mag deze verklaring niet ouder zijn dan 1 week (7 dagen).

3. Een vrijblijvende offerte kan vooraf gemaakt worden, indien het bedrijf dit verzoek doet middels een schrijven, gericht aan de directie van het SZF. In dit schrijven dienen de werknemers en eventuele mee te verzekeren gezinsleden met hun respectieve geboortedata apart te worden opgebracht.

4. Het bedrijf wordt telefonische of via e-mail uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens het gesprek wordt reeds vastgesteld of de aanvraag wordt reeds vastgesteld of de aanvraag wordt goed gekeurd of afgekeurd. Bij een afwijzing wordt zulks alsnog schriftelijk bevestigd naar het bedrijf toe. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd dan worden de relevante documenten overhandigd aan het bedrijf voor invulling.

5. De ingevulde Aanmeldings- en intakeformulieren en de door het bedrijf getekende overeenkomst in 2-voud moeten binnen 30 dagen na ontvangst door de werkgever gezamelijk worden ingediend bij het SZF. De Medische Dienst van het SZF geeft aan welke aspirant verzekerden zich voor een gesprek moeten aanmelden. Als resultaat van het gesprek kan er een toeslag op de basispremie worden toegespast.

6. Vervolgens wordt aan het bedrijf medegedeeld de hoogte van de te betalen premie en wanneer die premie uiterlijk moet zijn voldaan. Is deze periode verstreken zonder dat het bedrijf de premie heeft betaald en wenst het bedrijf alsnog te worden toegelaten, moet deze opnieuw een aanvraag indienen. De vorige aanvraag komt hierbij te vervallen.

7. Nadat de premiebetaling is verwerkt door de kassier van het SZF ontvangt betrokkene het betalingsbewijs. Vervolgens wordt hij door de kassier verwezen naar de afdeling Verzekerden Registratie waarbij hij tegen overlegging van het betalingsbewijs ontvangt:

  • 1 exemplaar van de getekende overeenkomst;
  • de afgestempelde voorwaarden Bedrijvenverzekering;
  • het informatieboekje m.b.t. het Voorzieningenpakket;
  • de SZF-kaarten; vanaf dat moment is de verzekering van kracht;
  • de artsinschrijfformulieren. De verzekerde dient zich met dit formulier eerst in te schrijven bij een huisarts naar keuze, alvorens hij gebruik kan maken van het voorzieningenpakket.

Bedrijven, gevestigd in de districten kunnen zich wenden tot een (1) van de aldaar gevestigde kantoren van het SZF.