INTERNATIONALE DAG VAN DE UNIVERSELE GEZONDHEIDSZORG

Bijgewerkt: 10-12-2021 , Corporate Communications

Internationale Dag van de Universele Gezondheidszorg
12.12.2021

Laat niemands gezondheid achter: Investeer in gezondheidssystemen voor iedereen.


“Laat niemands gezondheid achter; Investeer in gezondheidssystemen voor iedereen.” Op de Internationale Dag van de Universele Gezondheidszorg herinnert dit thema ons eraan om slim te investeren in gezondheid. En wordt er nadruk gelegd op de noodzaak dat iedereen toegang verdient tot hoogwaardige essentiële gezondheidszorg zonder dat de financiële kosten een onoverbrugbare drempel vormen.

Rechtvaardigheid moet zegevieren door alle middelen efficiënt en eerlijk te toe te wijzen op basis van behoefte. Om precies deze reden is de “Coalition of Partnerships for Universal Health Coverage and Global Health” (= Coalitie van Partnerschappen voor Universele Gezondheidsdekking en Wereldwijde Gezondheid) in het leven geroepen.

Dit orgaan behelst een samenwerking tussen stakeholders en programma’s om universele gezondheidsdekking en gezondheid voor iedereen te realiseren. Zij streven naar harmonisatie tussen belanghebbenden en gezondheidszorgprogramma's. Tevens brengen zij leiders bijeen met als doel om diens belangen en inspanningen op elkaar af te stemmen om zo universele gezondheidsdekking te bereiken en de realisatie van de Social Development Goals te bevorderen.

In verband met Internationale Dag van de Universele Gezondheidszorg zijn de kernboodschappen van de coalitie als volgt:

1. Samenwerken met verschillende sectoren en belanghebbenden om gemeenschappelijke doelen te verwezenlijken.

• De coalitie staat voor het mobiliseren van stakeholders om bewustzijn, verantwoordingsplicht, investeringen, efficiënte gezondheidsuitgaven, uitwisseling van informatie en ervaringen te vergroten en gezondheidssystemen te versterken.

• Samenwerking, waarbij gebruik wordt gemaakt van de sterke kanten van partners, is noodzakelijk om landen te ondersteunen bij het bereiken van gezondheid voor iedereen. Partners zijn o.a. lokale en nationale overheden, de particuliere sector, de Verenigde Naties en meer.

2. Prioriteit geven aan kwetsbaren:

• De coalitie hanteert een mensgerichte benadering die de stemmen respecteert van degenen die leven met of risico lopen op verschillende ziekten en geeft prioriteit aan de behoeften van groepen die het verst zijn achtergebleven. Er wordt rekening gehouden met principes van mensenrechten en gendergelijkheid.

Hoewel iedereen een ieder is getroffen door de COVID-19 pandemie, zijn de arme- en
kwetsbare groepen in nog precairdere posities geduwd. Er moet veel meer worden
ondernomen om groepen in noodsituaties te beschermen.

3. Vertrouwen herstellen tussen besluitvormers en gemeenschappen:

• De coalitie bevordert maatschappelijke participatie in beleidsvorming om te zorgen voor beleid en actie waarbij de mens centraal staat.

Politieke leiders moeten luisteren naar en reageren op de behoeften van degenen die zij dienen en een gunstige omgeving creëren voor deelname aan besluitvorming met een directe impact op de gezondheid. Dit vergroot het vertrouwen dat mensen hebben in hun leiders om hun gezondheid te beschermen, financiële zekerheid en toekomstig welzijn te garanderen.

Bronvermelding
https://universalhealthcoverageday.org