Aanmeldingsprocedure verplicht verzekerden

De landsdienaar heeft vanaf de eerste dag van zijn/haar indiensttreding recht op de SZF-voorzieningen. De afdeling PZ moet hem informeren dat hij zich dient in te schrijven bij het SZF middels het SZF-aanmeldingsformulier.

Dit formulier wordt ingevuld door de landsdienaar en plaatst hij/ zij zijn/ haar handtekening. Vervolgens, ondertekent en stempelt een PZ functionaris af op de bestemde plek. De landsdienaar meldt zich aan bij het SZF voor inschrijving.

Alleen de inschrijving geeft toegang tot het gebruik van de voorzieningen van het SZF, met inachtneming van de bestaande desbetreffende regels. Indien de landsdienaar verzuimd heeft zich in te schrijven bij het SZF, kosten maakt en zelf betaalt, komt hij/zij niet in aanmerking voor restitutie van de gemaakte kosten.

Wijzigingen zoals verhuizing, bij werkende kinderen, overplaatsing, zwangerschap bij kinderen en overlijden van verzekerden, moeten altijd zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan het SZF

N.B: Kinderen die in verwachting zijn, blijven rechten ontlenen aan de hoofdverzekerden tot en met de bevalling. Deze kinderen moeten zich aanmelden bij het SZF, met medeneming van een briefje van de huisarts, waarop de vermoedelijke datum van bevalling is aangegeven.

 1. Het Aanmeldingsformulier;
 2. Een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart/rijbewijs/Caricom-paspoort);
 3. De laatste loonslip of een werkgeversverklaring.

 1. De pensioenverklaring of –beschikking van het Pensioenfonds Suriname;
 2. Het SZF-verzekeringsbewijs (de SZF-kaart);
 3. Een geldige legitimatiebewijs;
 4. Het Aanmeldingsformulier (af te halen op het SZF-kantoor).

Zodra een ambtenaar uit de actieve dienst treedt en daarop aansluitend in het genot wordt gesteld van een pensioen van het Pensioenfonds Suriname, moet hij/zij zich als gepensioneerde bij het SZF aanmelden, ook al is hij/zij nog in het bezit van een geldige SZF verzekering.

 1. het familieboek
 2. de pensioenverklaring of – beschikking van het Pensioenfonds.
 3. een geldig identiteitsbewijs: ID-kaart/rijbewijs/ Caricom-paspoort

De verzekering blijft geldig, zolang er ten behoeve van haar of hem nog pensioen wordt uitgekeerd.

Voor gepensioneerde werknemers van parastatale bedrijven, welke bedrijven reeds bij het SZF zijn aangesloten, geldt hetzelfde als voor de gepensioneerde landsdienaren v.w.b de nodige stukken.

De onderstand genietende meldt zich aan bij het SZF met:

 1. Een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart, rijbewijs/Caricom paspoort)
 2. Een onderstandsbeschikking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Reeds 30 dagen voor het eind van de geldigheidsduur op de SZF-kaart mag de verzekerde zich voor verlenging op het SZF-hoofdkantoor aanmelden of bij één van de overige SZF-kantoren.

De verzekering vervalt indien:

 • De landsdienaar geen arbeidsrelatie meer heeft met de overheid.
 • De arbeidsrelatie tussen de landsdienaar en de overheid is geschorst (verlof buiten bezwaar)
 • Er sprake is van detachering van de landsdienaar in het buitenland.
 • Een parastataal bedrijf de verzekering bij het SZF opzegt, niet aan de premieverplichtingen meer voldoet of een werknemer afvoert van de werknemerslijst,
 • een verzekerde is overleden; de persoon wordt dan op de dag waarop het SZF daaromtrent geïnformeerd is, uit het SZF-bestand uitgeschreven
 • een medeverzekerde niet meer voldoet aan de SZF-definitie van gezinslid. Hij/zij wordt dan ook uit het SZF-bestand uitgeschreven. Dit is bijvoorbeeld het geval, als een kind is bevallen van een kind, trouwt, samenwoont of werkt.

Van deze veranderingen moet het SZF schriftelijk in kennis gesteld worden en zich aanmelden met de relevante stukken bij het hoofdkantoor of een van de SZF-kantoren.