GEZONDHEIDSENCYCLOPEDIE

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

94 resultaten gevonden

 • Aanmeldingsprocedure Personen
  De aspirant-verzekerde meldt zich met een geldig legitimatiebewijs aan op het hoofdkantoor of op één van de SZF-kantoren in de districten voor: Het verkrijgen van info omtrent de voorwaarden en de te volgen procedure; De relevante informatiefolders; Een Aanvraagformulier Vrijwillig Verzekerden t.b.v. Personen; (hierop heeft de SZF-functionaris de naam van betrokkene, het ID-nummer en het aantal te verzekeren gezinsleden genoteerd en eventueel de SZF-nummers.); Het SZF-intakeformulier; Voorwaardenboekje Personenverzekering. N.B. Gaat het om een gezin dan ontvangt de aspirant-verzekerde voor alle gezinsleden apart een intakeformulier. Heeft de verzekering betrekking op een minderjarige als hoofdverzekerde dan wordt ook een borgformulier verstrekt. De borg moet aangeven wie de wettelijke vertegenwoordiger van de te verzekeren persoon is. Aanvragen van buitenlanders met een geldige verblijfsvergunning worden als die van ingezetenen (normale procedure) afgehandeld. Indien zij (nog) niet over een ID-kaart beschikken moeten zij het paspoort overleggen. De aspirant-verzekerde kan na het invullen van alle documenten zich aanmelden bij het Hoofdkantoor op de afdeling Vrijwillig Verzekerden of één van de SZF-kantoren voor de indiening. Bij het indienen van de aanvraag moeten alle te verzekeren personen aanwezig zijn. Benadrukt wordt dat alle relevante stukken moeten worden meegenomen bij het indienen waaronder ook het verstrekte Voorwaardenboekje Personenverzekering. Aanvraagformulieren met doorhalingen en/of correction fluid worden niet geaccepteerd. Bij de indiening dienen de volgende bescheiden c.q. documenten te worden overgelegd (nr. 5 t/m 9 zijn optioneel): Een volledig ingevuld SZF-aanvraagformulier Vrijwillig Verzekerden t.b.v. Personen; Een volledig ingevuld SZF Intakeformulier; Medisch dossier meenemen bij het gesprek met een van de artsen van de Medische Dienst. Het Medisch Info Formulier (volwassen of kind) moet ingevuld worden door de huisarts bij alle aspirant verzekerden Een verklaring (niet ouder dan 7 dagen) van een erkende laboratorium of gynaecoloog inzake graviditeit (zwangerschap). (Voor vrouwen van 15 tot en met 45 jaar); Identiteitsbewijzen van iedereen boven 16 jaar (ID); Familieboekje;/geboorte akte/geboorte bewijs;  SZF-uittreksel van CBB (voor concubines, studerende kinderen van 21 tot en met 26 jaar); Schoolverklaring voor studenten van 17 tot en met 26 jaar; Voogdijbeschikking/ Verklaring Bufaz (voogdijschap); Borgstelling (minderjarigen); Verblijfsvergunning/paspoort; Voorwaarden Personenverzekering; Individuele verzekering Indien de aspirant-verzekerde zich alleen wil verzekeren dient hij de stukken genoemd in de punten 1, 2, 3 en 5 te overleggen. Indien het een vrouwelijke aspirant verzekerde betreft is punt 4 ook van toepassing. Afhankelijk van de situatie kan ook naar het familieboekje worden gevraagd. Gezinsverzekering (2 personen of meer) Voor Gezinsverzekering met inschrijving van wederhelft en/of kinderen, moeten de stukken genoemd onder punt 1, 2, 3, 4, 5, 6 (van alle te verzekeren personen), 7, 8, 9 en 10 (indien van toepassing) worden overgelegd. Bij de indiening moeten alle te verzekeren gezinsleden aanwezig zijn. Uitzondering op deze regel zijn pas geboren baby’s van reeds verzekerde vrouwen. Indien het intakeformulier daartoe aanleiding geeft, zal aan de aanvrager een datum en tijdstip worden gegeven waarop hij zich moet aanmelden bij de Medische Dienst voor een gesprek. In dit geval wordt de te betalen premie nog niet vastgesteld. Buitenlanders zonder een verblijfsvergunning zijn verplicht 12 maanden premie te voldoen. Ook hier gelden de toeslagen, vastgesteld door de Medische Dienst. Vreemdelingen van “Surinaamse origine” die in het bezit zijn van een vergunning van kort verblijf van tenminste zes maanden en kunnen aantonen dat zij zich permanent in Suriname zullen vestigen, zijn niet verplicht 6 maanden premie te voldoen. Zijn de stukken goed bevonden dan wordt de aspirant verzekerde doorverwezen naar de arts voor een medisch gesprek. Na het intake gesprek wordt de premie berekend en wordt aan betrokkene doorgegeven wat de hoogte van de premie is en op welke datum hij/zij zich moet aanmelden voor het betalen van de premie. Nadat de premie is voldaan en de aspirant-verzekerde in het bezit is van de SZF-kaart ontvangt hij/zij een artsinschrijvingsformulier en een afgestempelde voorwaardenboekje.
  Lees verder
 • Aanmeldingsprocedure verplicht verzekerden
  De landsdienaar heeft vanaf de eerste dag van zijn/haar indiensttreding recht op de SZF-voorzieningen. De afdeling PZ moet hem informeren dat hij zich dient in te schrijven bij het SZF middels het SZF-aanmeldingsformulier.Dit formulier wordt ingevuld door de landsdienaar en plaatst hij/ zij zijn/ haar handtekening. Vervolgens, ondertekent en stempelt een PZ functionaris af op de bestemde plek. De landsdienaar meldt zich aan bij het SZF voor inschrijving. Alleen de inschrijving geeft toegang tot het gebruik van de voorzieningen van het SZF, met inachtneming van de bestaande desbetreffende regels. Indien de landsdienaar verzuimd heeft zich in te schrijven bij het SZF, kosten maakt en zelf betaalt, komt hij/zij niet in aanmerking voor restitutie van de gemaakte kosten. Wijzigingen zoals verhuizing, bij werkende kinderen, overplaatsing, zwangerschap bij kinderen en overlijden van verzekerden, moeten altijd zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan het SZF N.B: Kinderen die in verwachting zijn, blijven rechten ontlenen aan de hoofdverzekerden tot en met de bevalling. Deze kinderen moeten zich aanmelden bij het SZF, met medeneming van een briefje van de huisarts, waarop de vermoedelijke datum van bevalling is aangegeven.
  Lees verder
 • Aanpassingsstoornis
  Wat is een aanpassingsstoornis? Een aanpassingsstoornis is een psychische aandoening waarbij sprake is van aanhoudende stress na een ingrijpende verandering in iemands leven. De symptomen die je hebt bij deze stoornis zijn een reactie van je lichaam en geest die je binnen drie maanden op een stressfactor hebt gekregen. Bij aanhoudende stress functioneer je normaal gesproken al minder goed, maar heb je een aanpassingsstoornis, dan beïnvloedt de stress je leven ernstig. Een burn-out en overspannenheid zijn ook ziektes die vallen onder
  Lees verder
 • Aantasting van het verlengde merg
  Wat is een aantasting van het verlengde merg? Het verlengde merg (medulla oblongata) vormt de verbinding tussen het onderste deel van de hersenen (de hersenstam) en het ruggenmerg. Het ruggenmerg loopt vanuit je hersenen door de wervelkolom naar beneden en bevat zenuwen die de opdrachten vanuit je hersenen naar alle lichaamsdelen sturen. In het verlengde merg beginnen verschillende hersenzenuwen die de spieren van onder meer je gezicht en gehoor aansturen. Ook zitten er centra voor het reguleren van vitale functies zoals je hartslag, ademhaling en bloeddruk. Een beschadiging van het verlengde merg kan daarom ernstige gevolgen hebben.
  Lees verder